Πληροφορίες

Πηγαίνει από αριθμούς

Πηγαίνει από αριθμούς

Ο Alberto μαθαίνει να γράφει τους αριθμούς στο σχολείο. Σήμερα ο καθηγητής τους έχει γράψει όλους τους αριθμούς από το ένα έως το 100.

Ξέρετε πόσες φορές θα έχετε γράψει το ψηφίο 3;

Λύση

Συνολικά θα έχει γράψει 20 φορές ο αριθμός 3. Μία φορά για κάθε δέκα, εκτός από 2 φορές για 33: 3, 13, 23, 33, κλπ. οι οποίες είναι συνολικά 11 και 9 φορές περισσότερες από 30 έως 39, χωρίς να υπολογίζονται ξανά 33.