Σχόλια

Το πρόβλημα των ηλικιών

Το πρόβλημα των ηλικιών

Ο Alberto είναι τριάντα πέντε ετών, Beatriz δώδεκα και Cecilia δεκαπέντε.

Πότε θα είναι το άθροισμα των ηλικιών του Betriz και της Cecilia ίσο με την ηλικία του Alberto;

Λύση

Σε 8 χρόνια Ο Alberto θα είναι 43 ετών, ο Beatriz θα είναι 20 και ο Cecilia 23. (20 + 23 = 43)