Εν συντομία

Από 1 έως 12 με τρία νήματα

Από 1 έως 12 με τρία νήματα

Χρησιμοποιώντας τρία νήματα και με τα σύμβολα και τις μαθηματικές πράξεις που χρειάζεστε,

Μπορείτε να πάρετε αριθμούς από 1 έως 12;

Δείτε αυτό το παράδειγμα για μηδέν:

(9 - 9) × 9 = 0

Λύση

Αυτό το ρολόι περιέχει τη λύση: