Λεπτομερέστερα

Από ένα έως οκτώ

Από ένα έως οκτώ

Τοποθετήστε τους αριθμούς από το 1 έως το 8 στον ακόλουθο πίνακα έτσι ώστε ο αριθμός που τοποθετείται σε κάθε κόκκινο κουτί να είναι ίσος με το άθροισμα των αριθμών που τοποθετούνται στα λευκά πλαίσια που το περιβάλλουν:

Λύση

6 7 1
8 4
2 5 3

Για να φτάσουμε στη λύση μπορούμε να εκτελέσουμε τον ακόλουθο συλλογισμό: Είναι προφανές ότι ο αριθμός 8 δεν μπορεί να τοποθετηθεί στα λευκά πλαίσια, αφού οποιοδήποτε ποσό με αυτή την τιμή θα επιστρέψει έναν αριθμό μεγαλύτερο από 8. Από αυτό φτάνουμε και στο το συμπέρασμα ότι το 7 πρέπει να πάει σε ένα κόκκινο τετράγωνο από τη στιγμή που το τοποθετούμε σε μια γωνία, κάθε άθροισμα με αυτήν την τιμή θα έδινε έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με οκτώ και γνωρίζουμε ότι έχουμε ήδη τοποθετήσει σε ένα κόκκινο κουτί.

Με παρόμοιο σκεπτικό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα 1 και 2 πρέπει να πάνε στις γωνίες. Από αυτό τοποθετούμε αυτές τις αξίες και συνάγουμε το υπόλοιπο σιγά-σιγά.