Πληροφορίες

Αριθμητικό σταυρόλεξο

Αριθμητικό σταυρόλεξο

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα με 4 ψηφία από 1 έως 9, έτσι ώστε οι αριθμοί που σχηματίζουν να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

  1. Ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της σειράς 1 είναι πολλαπλάσιο των 5 και 3.
  2. Ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της σειράς 2 είναι πολλαπλάσιο των 9.
  3. Ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της στήλης Α (που διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω) είναι πολλαπλάσιο των 4.
  4. Ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της στήλης Β (που διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω) είναι ένα πολλαπλάσιο του 11.
Α Β
1
2

Λύση

Σύμφωνα με την προϋπόθεση (1), ο αριθμός της πρώτης σειράς είναι πολλαπλάσιο των 5 και 3. Αν είναι πολλαπλάσιο του 5 πρέπει να τερματίζεται σε 5 ή 0, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μηδενικά θα είναι 5, δηλαδή B1 = 5.

Η συνθήκη 4 μας λέει ότι ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της στήλης Β (διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω) είναι πολλαπλάσιο του 11. Δεδομένου ότι ο αριθμός στη σειρά 1 τελειώνει σε 5, τότε το B2 πρέπει να είναι 5 και έτσι τόσο ο πλήρης αριθμός της στήλης Β είναι 55. Δηλαδή, Β2 = 5

Η συνθήκη (2) μας λέει ότι ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της σειράς 2 είναι ένα πολλαπλάσιο του 9, επομένως το άθροισμα των αριθμών του πρέπει να είναι ένα πολλαπλάσιο των 9, όπως γνωρίζουμε ότι τελειώνει σε 5, Το Α2 πρέπει να είναι 4 και επομένως ο πλήρης αριθμός της σειράς 2 είναι 45.

Α1 πρέπει επίσης να είναι ένα πολλαπλάσιο του 3 (δεδομένου ότι το άθροισμα των αριθμών του είναι πολλαπλάσιο του 3) και τελειώνει σε 5, οπότε μπορεί να είναι μόνο 15, 45 ή 75, δηλαδή, Α1 = 1,4,7

Τέλος, η συνθήκη (3) υποδηλώνει ότι ο αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο ψηφία της στήλης Α (που διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω) είναι πολλαπλάσιο του 4, οπότε πρέπει να είναι 14, 44 ή 74, ο μόνος από τους οποίους είναι πολλαπλάσιο των 4 είναι 44 τότε Α1 = 4.

Έτσι το διαλυμένο σταυρόλεξο έχει ως εξής:

Α Β
1 4 5
2 4 5