Πληροφορίες

Αισθητική κλινική

Αισθητική κλινική

Όλοι οι ασθενείς που πηγαίνουν στην αισθητική κλινική υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο στον οποίο ζυγίζονται. Σε μια εβδομάδα το μέσο βάρος των ανδρών που παρακολούθησαν τη διαβούλευση ήταν 90 κιλά, ενώ το μέσο βάρος των γυναικών ήταν 65 κιλά. Αν υπολογίσουμε το μέσο όρο όλων των βαρών που μετράνε άνδρες και γυναίκες, δίνει 75 κιλά

Εάν 60 άτομα παρακολούθησαν αυτή την εβδομάδα, Πόσες γυναίκες επισκέφθηκαν;

Λύση

Αν καλέσουμε x τους άνδρες που έχουν έρθει και και Οι γυναίκες παίρνουν την ακόλουθη εξίσωση:

όπου παίρνουμε 15x - 10y = 0 και απλουστεύουμε 3x - 2y = 0, επομένως: x / y = 2/3. Αν γνωρίζουμε ότι 60 άνδρες παρέστησαν, αυτό συμπεραίνουμε 90 γυναίκες επισκέφθηκαν.